NOTA LEGAL

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018 Ver. 20.1

1.1 AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

Agustí Benedito i Benet [d’ara endavant Ara Benedito], és el titular del portal Web arabenedito.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web. NIF 37742573X. Contacte a efectes de gestió i funcionament del lloc web esmentat: xarxes@arabenedito.cat. Domicili a efectes de comunicacions postals: C/ Balmes 243, 4t 4a, 08006 Barcelona

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquest lloc web. L’accés al web és gratuït excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del lloc web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Ara Benedito, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi al Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar al web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

Ara Benedito no es fa responsable dels webs no pròpis o de tercers, als quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Ara Benedito no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web d’arabenedito.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al lloc web arabenedito.cat com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

 

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Ara Benedito pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquest web tenen la finalitat d’informar, mantenir el contacte amb vostè i/o enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals del present lloc web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Ara Benedito declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Ara Benedito no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

Ara Benedito no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Ara Benedito realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat d’Ara Benedito.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa d’Ara Benedito i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual d’Ara Benedito.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per Ara Benedito. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa d’Ara Benedito, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” arabenedito.cat.

Els signes distintius (marques, noms comercials) d’Ara Benedito, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit d’Ara Benedito.

1.2 POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incloses a un tractament titularitat d’Agustí Benedito i Benet [d’ara endavant Ara Benedito], domicili C/ Balmes 243, 4t 4a 08006 BARCELONA, NIF37742573X.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació de les nostres activitats  per mitjans electrònics.

 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,  portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. a la següent adreça postal: C/ Balmes 243, 4t 4a 08006 Barcelona.

 

POLÍTICA

Ara Benedito està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris d’arabenedito.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la +informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que Ara Benedito, ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

 

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

Ara Benedito  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

 

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. Ara Benedito, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

 

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

 

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA

Ara Benedito, es reserva el dret de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària al nostre web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a l’adreça postal C/ Balmes 243, 4t 4a 08006 Barcelona o bé a l’adreça electrònica: pd@arabenedito.cat.

Els informem que Ara Benedito, en el seu domini arabenedito.cat utilitza “cookies”.

© Copyright 2020

web feta per TRAFFICKER ZONE

© Copyright 2020

web feta per TRAFFICKER ZONE

Nota Legal

Informació Adicional RGPDUE